Зміни доступу до соціального житла | Depaul Ukraine

Допомагаємо бездомним людям і тим, хто опинився за межею бідності.

Зміни доступу до соціального житла

March 12th, 2020

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО 

Постановою КМУ №121 від 19.02. 2920р. внесені зміни до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті (який в свою чергу є складовою частиною Постанови КМУ №682 ВІД 23.07. 2008р). «Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд оціального призначення".

Цими змінами розширено можливість громадян України стати на квартирний облік для отримання соціального житла («соціальний квартирний облік»).  Одним із факторів, який дає право громадянинові стати на облік є середньомісячний сукупний дохід на одну особу (в сім’ї), який  за попередній рік перед зверненням,  не повинен перевищувати величину “опосередкованої вартості найму (оренди) житла в даному населеному пункті». До цих змін, розрахунок  «опосередкованої вартості найму» проводився з розрахунку вартості одного квадратного метра в гуртожитках – постановою замінили розрахунок шляхом множення  вартості оренди одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку на мінімальну норму забезпечення житлом.

Що це означає – тепер,  щоб стати на квартирний облік на отримання соціального житла особа (чи сім’я) може мати більший  сукупний дохід, ніж до цих змін. Однак це не єдиний фактор для постановки на облік.

Для початку, що таке соціальне житло?  Соціальне житло - житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк  . Соціальне житло надається органами місцевого самоврядування.

До житла з житлового фонду соціального призначення належать:

 1) квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, які надаються громадянам у порядку черги на одержання соціального житла;

 2) жилі приміщення у соціальних гуртожитках, які надаються громадянам на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання.

Соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам щодо доступності для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, та бути придатним для проживання.

 

Хто має право на отримання соціального житла?

 Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України (і не тільки повнолітні, таке ж право передбачено  для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для внутрішньо переміщених осіб - за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб):

 а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;

 б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством;

 в) внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Куди звертатись для оформлення взяття на квартирний (соціальний) облік.

Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян.

Щоб стати  на квартирний облік для отримання соціального житла (соціальний квартирний облік) необхідно звертатись з заявою до органу місцевого самоврядування (до відділу квартирного обліку Департаменту житлового господарства).

Взяття громадян на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі їх письмової заяви.

 а) Взяття громадян на соціальний квартирний облік може здійснюватися за заявою осіб, уповноважених ними на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

 б) Взяття на соціальний квартирний облік недієздатних громадян здійснюється за заявою опікуна або органу опіки та піклування.

 в) Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.

До заяви про взяття громадянина на соціальний квартирний  облік додаються такі документи:

  1. довідка про місце проживання та склад сім'ї за визначеною формою (за винятком громадян без визначеного місця проживання, які замість зазначеної довідки надають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб,  довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи);
  2. копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї;
  3. копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім'ї;
  4. копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік;
  5. довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;
  6. відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

Відповіднодо ст.13. ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»: «….Вичерпний перелік таких документів встановлюється органом місцевого самоврядування, який здійснює взяття на соціальний квартирний облік.».

Громадянин без визначеного місця проживання звертається для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування за місцем свого перебування.

  •  У день звернення до органу місцевого самоврядування громадянинові видається направлення на безоплатне тимчасове (до шести місяців) проживання в тимчасовому притулку для дорослих. Відсутність у громадянина документів, що посвідчують особу, не може бути підставою для відмови в наданні місця у такому притулку.

Після отримання документів, що посвідчують особу, та актів громадянського стану мешканець тимчасового притулку для дорослих звертається до органу місцевого самоврядування із заявою щодо взяття його на соціальний квартирний облік відповідно Закону.

 Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає відповідний орган місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви разом з документами, що додаються до неї, не пізніше 30 робочих днів після їх надходження.

  •  Зазначене рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

 У разі прийняття рішення про взяття на облік орган місцевого самоврядування вручає/надсилає громадянинові не пізніше семи робочих днів після його прийняття повідомлення.

Відмова у взятті громадянина на соціальний квартирний облік допускається в разі:

 1) непредставлення необхідних документів відповідно до  Закону;

 2) подання документів з виправленнями;

 3) подання документів, які не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку відповідного громадянина таким, що потребує надання соціального житла;

 4) подання документів із заздалегідь неправдивою інформацією, що було встановлено органом, який приймає на соціальний квартирний облік.

 5) Рішення про відмову у взятті на соціальний квартирний облік повинне містити підстави відмови з обов’язковим посиланням на порушення, передбачені частиною першою цієї статті.

 Орган місцевого самоврядування інформує щороку територіальну громаду про ведення обліку шляхом оприлюднення списків громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку і в порядку загальної черги, на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло) безоплатно надається громадянинові та членам його сім'ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку (далі - облік), за рішенням органу місцевого самоврядування, який веде облік, у порядку черговості (позачергово, першочергово або в порядку загальної черги) за умови підтвердження громадянином підстав для отримання такого житла.

Соціальне житло надається для всіх членів сім'ї громадянина, що разом з ним перебувають на обліку, а також для дітей, що народилися після взяття громадянина на облік, і його дружини (чоловіка), яка (який) були пізніше включені до облікової справи як такі, що мають право на отримання соціального житла.

При встановленні розміру плати за соціальне житло враховуються:

 1) середньомісячний сукупний дохід наймача та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, за попередній рік з розрахунку на одну особу, вартість майна, що знаходиться у власності громадянина та членів його сім’ї, інші обставини, які безпосередньо впливають на майновий стан громадянина;

 2) загальна площа житла;

 3) кількість осіб, які в ньому проживають;

 4) перелік отриманих житлово-комунальних послуг;

 5) місце розташування жилого будинку.

 Плата за житло із житлового фонду соціального призначення складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги, що надається відповідно до закону.

Плата за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем соціального житла, не повинна перевищувати 20 відсотків сукупного доходу наймача та членів його сім’ї, які проживають разом з ним.

    Всеукраїнский благодійний фонд "Деполь Україна"